Milieu en leefbaarheid

Milieu en leefbaarheid

SAB is trots op haar stad en zal alles in het werk stellen deze schoon en veilig te houden voor haar burgers. Wij zullen inzetten op duurzaamheid en daar waar mogelijk te investeren. Wij zullen de stad Maastricht zeker op dit gebied optimaal overdragen aan de volgende generatie. De gang naar het centrum loopt via de wijken, dus de uitstraling van het centrum moet ook zichtbaar zijn in de wijken. SAB wil daarom meer investeren in die wijken. Voelt de burger zich gehoord en woont hij in een schone en veilige leefomgeving, dan is hij ook bereid te investeren in zijn stad.

Duurzame energie

 • Gemeentelijk ondersteuning bij het plaatsen van zonnepanelen, om zodoende de aanleg hiervan te bevorderen en daar waar mogelijk te vergroten.
 • De beschikbare gemeentelijke oppervlakten in de stad zoveel als mogelijk benutten om zonne-energie op te wekken.
 • Faciliteren bij het plaatsen van windmolens (turbines) op geschikte plaatsen aan de randen van de stad, dus niet tegen woonwijken aan.
 • Het bevorderen van “witte steenkool” met in achtneming van de bescherming van de visstand.
 • Het stimuleren en faciliteren van het isoleren van woningen, zowel particulier als van de woningcoöperaties, alsmede ook overheidsgebouwen waardoor deze energiezuiniger worden.
 • Straatverlichting door energiezuinige LED-lampen vervangen, daar waar dit nog niet gebeurd is.
 • Aansturen op sluiting van Doel en Thiange en zolang dit niet gebeurt, dan alle inwoners van Maastricht jodium tabletten verstrekken, ongeacht de leeftijd.
 • SAB is grote voorstander van waterstof als energie en hier dient het stadsbestuur in te investeren.
 • Wij willen geen biomassacentrale op Maastrichts grondgebied.

Leefbaarheid

 • Strakkere aanpak en hogere boetes bij zwerfvuil en bekladden met graffiti. Opruim- en schoonmaakkosten verhalen op de overtreder en bij minderjarigen op de ouders of voogd.
 • Vuilnisbakken in de wijken en het centrum vaker ledigen en schoonmaken.
 • Het instellen van een kantonnier per wijk voor het verhelpen van kleinschalige ergernissen die leven in de buurt.
 • Beter onderhoud van parken, perken, rotondes en betere bestrijding van onkruid.
 • Het controleren van stoepen en het her bestraten waar dit nodig is. Vooral senioren lopen dagelijks letsel op doordat zij struikelen over niet correct liggende stoeptegels.

Openbaar vervoer

 • Indien mogelijk het weer in eigen hand nemen van het openbaar vervoer als gemeentelijk vervoerbedrijf.
 • SAB gaat niet akkoord met het tramtracé van Hasselt naar Maastricht. Alleen onder de voorwaarde dat hij doorgetrokken wordt door een trambus naar het station en van station een tramtracé naar Bonnefantenmuseum, MECC en MUMC+, alleen dan loont een tram voor onze stad en zullen wij instemmen met de realisering. Voor nu lijkt het een dure kermis attractie.
 • Grens overschrijdend vervoer, Euregionaal verkeer.
 • Gratis O.V. voor senioren en minder validen.
 • Korting op O.V. voor iedereen binnen de centrumring.

Verkeerscirculatie

 • Intensievere proefneming met het wegnemen van obstakels zoals verkeerslichten, drempels en palen die belemmerend kunnen werken bij doorstroming van het verkeer (zie Duitse Poort). In de wijken deze behouden.
 • Elektrisch of op waterstof aangedreven vrachtwagens of andere vervoermiddelen krijgen de mogelijkheid om ook in de avond en nacht te laden en/of te lossen gezien de geringe geluidsoverlast, dit zolang er nog geen totaal overkoepelend distributiecentrum is.
 • Doorstroming autoverkeer verbeteren door verkeerslichten af te stellen op aanbod.
 • Afbouw van doseerlichten en hierdoor terugdringen van sluiproutes.
 • In elke parkeergarage plaatsen reserveren voor fiets en bromfiets.
 • Een tweede Noorderbrug in combinatie met een nieuw te bouwen stuw- waterkrachtcentrale.
 • In de wijken intensievere onopvallende snelheidscontroles laten uitvoeren.
 • Doorstroming op de Kennedybrug, Noorderbrugtracé bevorderen door een hogere snelheid dan 50 km per uur toe te staan.
 • In de straten waar een lagere school gevestigd is éénrichtingverkeer bewerkstelligen en een parkeerverbod invoeren.
 • Niet meedoen aan geldverslindende symboolpolitiek zoals een autoloze zondag.
 • Binnen het gemeentelijk en ruimtelijk verordening- en verkeersbeleid prioriteit geven aan een optimaal fietsnetwerk (ook recreatief) en de verdere uitbouw optimalisatie van het O.V. netwerk.
 • Meer mogelijkheden om je fiets te kunnen stallen, anders kan er niet gehandhaafd worden.
 • Het aanleggen van een nieuwe( liefst ondergrondse) fietsenstalling.

Openbare ruimte

 • Ook in de buitenwijken beter onderhoud van de huidige groenvoorzieningen en perken, o.a. door inzetbaarheid van uitkeringsgerechtigden en asielzoekers.
 • Meer borstelrondes van fietspaden om deze blad- en sneeuwvrij te houden en dus veiliger voor onze fietsers.
 • Vaker vegen van straatgoten om zo onkruidvorming te voorkomen.
 • Versneld in het leven roepen van de MTB als breed leerwerk bedrijf van waaruit onze dienst stadsbeheer en de afdeling bevoorraad wordt met personeel om onze stad te voorzien van optimaal onderhoud.
 • Onkruidbestrijding verbeteren door het verhogen van het niveau waarmee nu gewerkt wordt.
 • Uitbreiden stadspark met een ruime strook van de Tapijnkazerne.
 • Hernieuwde aanleg van kleurrijke bloemperken c.q. kunstwerken op rotondes i.p.v. huidig verhuur en reclamebeleid.
 • Gratis vergunningverstrekking voor ondernemers die hun gevel of pui willen vergroenen.
 • Minder strenge regels van de welstand bij het creëren van meer groen in de wijken op plaatsen waar de veiligheid niet in het gedrang komt.
 • Hondenbelasting mag alleen aangewend worden voor het plaatsen, ledigen en schoonmaken van hondenbakken en het onderhouden van hondenlosloop- gebieden.