Economie

Economie

 • Minder regels voor ondernemingen die zich hier willen vestigen.
 • Het blijven ondersteunen van MAA middels subsidie.
 • Scholing in de vorm van cursussen voor ambtenaren om slagvaardigheid en klantvriendelijkheid te vergroten.
 • Het vestigen van een cybercentrum voor nu en de toekomst.
 • Het tegen gaan van de migratie van jongeren uit onze stad als zij hun opleiding hebben voltooid d.m.v. het bieden van kansen op werk en de juiste woning.

Toerisme

 • SAB gaat de traditionele winkels en kleine zelfstandigen meer ondersteunen om zo een nog grotere diversiteit van winkelaanbod te behouden, waardoor de keuze om in Maastricht te shoppen versterkt wordt.
 • Geen 24 uurs economie in onze binnenstad. De stad en haar burgers willen ook genieten van rustmomenten.
 • Openstelling van de winkels op feestdagen staan wij niet toe. Dit zijn dagen dat het gezin samen hoort te zijn.
 • Loslaten van de dagennorm op het Vrijthof of andere pleinen tijdens evenementen.

Horeca

 • SAB wil deze groep ondernemers daar waar het kan meer zelfregulerende ruimte geven.
 • Verruiming van de terrasbenutting met 3 maanden tot het hele jaar tegen dezelfde kosten.
 • Soepelere regels bij het aanvragen van terras en overkappingen.
 • Meer tact en overleg bij handhaving eventuele horecaoverlast.

Opleidingen

 • Intensievere ondersteuning bij het zoeken naar geschikte locaties (ombouwen kantoorpanden) in de stad voor opleidingsinstituten.
 • Maastricht dient nog meer gepromoot te worden als leerstad.
 • De studenten meer betrekken als vrijwilliger bij seniorinstellingen en in ruil daarvoor mogen zij langer over hun studie doen, zonder extra kosten.
 • Studenten de mogelijkheid bieden om een gratis cursus Maastrichts te volgen zodat ze korter bij de oorspronkelijke burgers komen te staan.

Werving

 • Werven van ondernemers op het gebied van cultuur en hoogwaardige attracties en beschikbaar stellen van locaties tegen acceptabele condities.
 • Beschikbaar stellen van leegstaande gemeentelijke kantoorpanden als inrichting voor kleine multidisciplinaire activiteiten.
 • Werving en faciliteren voor de vestiging van een blijvende interactieve hoogwaardige moderne tentoonstelling met steeds wisselende items.
 • Werving van een casino voor in het centrum van de stad.
 • Intensievere werving van bedrijven en instituten die afgestemd zijn op de behoefte van de afgestudeerden.
 • Stimuleringssubsidies en andere faciliteiten voor startende ondernemers.
 • Vestigingsvoorwaarden gunstiger maken.

Industriële activiteit en werken

 • Vinden en creëren van werk voor lager opgeleiden of het verzorgen van bij- of omscholing.
 • Maakindustrie die vanwege o.a. ruimtegebrek zich moet vestigen buiten de gemeentegrens en werkgelegenheid biedt aan onze burgers, daar waar mogelijk steunen.
 • Meer over de landsgrenzen denken en handelen. Gebruik de Euregio.
 • Uitstraling van industriegebieden verbeteren door groenaanplant en plaatsen 18 houtwallen.

Wonen

 • Er dienen meer levensloop-bestendige woningen, kangoeroewoningen en patio’s gebouwd te worden voor de steeds groter wordende groep senioren.
 • Vergunning voor projectontwikkelaars scherper formuleren op het gebied van ruimtelijk aspect in de wijk.
 • Hoogbouw toe te staan buiten het centrum van de stad.
 • Betaalbare woningen voor jonge hoogopgeleide starters.
 • Betaalbare woningen voor jonge gezinnen met voldoende buitenspeelruimte voor hun kinderen.
 • Er is een fors tekort aan studenten woonruimte, dit samen met de universiteit oppakken. Studenten spreiden over de gehele stad.
 • Geleidelijk vervangen van het oude woningbestand, rekening houdend met krimp, betaalbaarheid van de nieuw te bouwen woningen, meer sociale huurwoningen, afwisseling in bouwstijl, groenvoorziening en parkeergelegenheid.
 • Bij nieuwbouwplannen de nadruk leggen op kwaliteit van de woonomgeving, zeker ook bij huurwoningen.
 • Wooneenheden voor studenten creëren in langdurig leegstaande kantoorgebouwen nabij het centrum.
 • Versnelde aangepaste bouw van een campus en bijbehorende sporthal.
 • Om doorstroom te bevorderen dienen er ook meer senioren woningen gebouwd te worden met een sociale huur prijs.

Opvang daklozen

 • Opvangcentra voor daklozen niet in het centrum van de stad of midden in wijken plaatsen, maar op een geschikte locatie met ruimte en mogelijkheden voor daginvulling.
 • Activiteiten aanbieden naar kennis en vermogen.
 • Daklozen die overlast veroorzaken moeten worden gesanctioneerd en door de begeleiding weer op het goede spoor worden gezet.
 • Bij psychische stoornissen en verslavingsproblemen dienen de deskundige hulpinstanties te worden ingeschakelt. Er is geen plaats voor vrijblijvendheid.
 • Hulp bij schuldaflossing, bij het krijgen van werk en inkomen en het zoeken na verloop van tijd van een woning.
 • Langdurige nazorg na re-integratie.

Verpaupering

 • Pandeigenaren met fors achterstallig onderhoud aan de buitenkant van hun pand verplichten dit op te knappen.
 • Daar waar de eigenaar dit niet kan of wil, zal de gemeente dit laten doen en bij verkoop zal de eigenaar dit terug moeten betalen verhoogd met de rente en eventueel een heffing.
 • Een reorganisatie van de welstandscommissie die nog meer verantwoordelijkheid gaat afleggen aan de gemeente en die van een andere samenstelling zal zijn dan nu het geval is.
 • Leegstaande panden van de gemeente in de binnenstad tijdelijk inrichten als expositieruimte van kunstenaars en/of sociale activiteiten, allen kortstondig van aard.

Werken

 • Burgers met een bijstandsuitkering die kunnen werken inzetten in het gemeentelijk werkbedrijf voor het onderhouden van de groenvoorziening, straatmeubilair en andere ergernissen bij de burgers. Daarvoor ontvangen zij een toeslag op hun uitkering.
 • Als het aan SAB ligt wordt iedereen met een uitkering die werkt extra beloond. Het moet aantrekkelijker worden om te werken.
 • Er dient een stimuleringspakket te komen om oudere werknemers aan het werk te krijgen en te houden. Oudere werknemers met een schat aan ervaring kunnen onze jongeren opleiden op diverse vakgebieden.
 • Er moet ruim verschil in beloning zitten tussen werkwelwillenden en diegene die de hakken in het zand zetten.
 • SAB is voorstander van het invoeren van een basisloon.
 • De “granieten” laag in de bijstand die niet meer willen werken, daar dient geen energie meer ingestoken te worden Zij dienen op de laagste uitkering gezet te worden en ook hun toeslagen dienen niet meer verhoogd te worden. Een uitzondering dient gemaakt te worden voor diegenen die vanwege hun leeftijd of beperking niet meer aan het werk komen.
 • Vrijstelling sollicitatieplicht bij vrijwilligerswerk door oudere langdurige werkelozen.