Bestuurlijk

Bestuurlijk

 • Reductie van het aantal beleidsambtenaren via natuurlijke weg en geen aanvulling doorvoeren.
 • Externe inhuur van ambtenaren dient fors terug gebracht te worden. Doorstroming van onderop in het eigen apparaat en geen aanstelling van buitenaf mits noodzakelijk.
 • Terugdringen van bureaucratische regels en samenvoeging van sociale hulpverleningsinstanties als men het zelfde werk uitvoert.
 • Één instantie op een dossier en geen 3.
 • Herverdeling van ambtelijke taken.
 • De gemeenteraad van onze stad dient kleiner te worden.
 • Het aantal burgerleden dient per partij terug gebracht te worden naar 2 m.i.v. de nieuwe raadsperiode.

Bestuurlijk betekent dit dat er niet VOOR, maar MET de burger besluiten genomen dienen worden. De overheid dient korter dan nu het geval is bij de burger te staan en moet zich realiseren dat hij ten dienste hoort te staan van de stad en zijn burgers. Je kan het niet voor iedereen goed doen. Dit betekent dat ook besluiten genomen dienen te worden die niet overeenkomen met de wensen van de burger, maar wel het algemeen belang dienen. Lokale voorzieningen willen wij zoveel als mogelijk terug brengen naar de wijk. Een nog efficiënter en slanker werkend bestuur en ambtenarenapparaat moet zorgen voor een krachtiger bestuur, vermindering van bureaucratie en lastenvermindering voor onze burgers.

Het kan niet zijn dat de burger 10 formulieren moet invullen voor één aanvraag. De taakverdeling binnen het college dient helder te zijn en portefeuilles kunnen niet door twee wethouders gevoerd worden, dat bevorderd niet het transparant zijn en het komen tot snelle oplossingen.

Burgeroverleg

 • Regelmatig en intensief overleg met de woordvoerders van de Buurtnetwerken.
 • Het inschrijven op tenders en het werven van gelden via sponsoring behoort wat ons betreft tot het verleden.
 • De voorzitter van een Buurtnetwerk wordt door de wijkbewoners gekozen en door de gemeenteraad benoemd en beëdigd.
 • De voorzitter krijgt dezelfde bezoldiging als een burgerraadslid.
 • Het uitbreiden van buurthuiskamers van waaruit politie, verpleegkundigen en het Buurtnetwerk hun spreekuur kunnen houden.
 • Het hernieuwd instellen van wijkteamvergaderingen.
 • Leefbare buurten met genoeg voorzieningen zodat het ook voor ouderen fijn wonen is.

De huidige buurtplatforms nieuwe stijl (buurtnetwerken) dienen meer dan nu het geval is een interface te zijn tussen het gemeentebestuur en de bewoners uit de wijk. Inschrijven op tenders en werven van gelden via sponsoring behoren wat ons betreft tot het verleden. Vaste subsidies, naar gelang het aantal inwoners van de wijk zijn weer van deze tijd. De buurtnetwerken dienen hun werk naar behoren te kunnen doen. Bestuursleden moeten draagkracht hebben bij de wijkbewoners. De voorzitter wordt om de vier jaar gekozen. Buurtnetwerken kunnen een kweekvijver en/of springplank zijn voor mensen met politieke ambitie.In een buurtnetwerk dient een vertegenwoordiger van zowel de gemeente alsook de woningstichting zitting te nemen als er over een onderwerp gestemd dient te worden.