Actueel

Vragen ex artikel 47 inzake onkruid in goten van wegen en straten

De fractie van SAB is door vele burgers benaderd vanwege ontzettend veel en hoog onkruid in de goten van vele straten en op stoepen van de stad. Wij hebben een willekeurige rondgang gemaakt en bijvoegde, zeer beperkt aantal, foto’s gemaakt. Wij zijn hiervan geschrokken en hebben dan ook de volgende vragen:

 1. Bent u het met ons eens dat dit onwenselijke situaties zijn?
 2. Bent u het met ons eens dat na een fikse hoosbui en/of langdurige regenval de dichtgegroeide goten het hemelwater niet kunnen afvoeren en er waarschijnlijk verkeersonveilige situaties ontstaan en gladde stoepen?
 3. Op welke manier monitort stadsbeheer de goten van straten en stoepen in de stad?
 4. Als dit fysiek gebeurt, hoe vaak is dan de frequentie dat dit plaatsvindt?
 5. Mocht dit niet fysiek plaatsvinden, hoe komt stadsbeheer dan aan haar informatie?
 6. Is e.e.a. mogelijkerwijs een gevolg van personeelsgebrek bij stadsbeheer?
 7. Hoe denkt u de bestaande situaties voor nu en in de toekomst op te lossen

Antwoord

 1. Ja, dat zijn we met u eens.
 2. Goten zijn niet dusdanig dichtgegroeid dat, als er sprake is van een fikse hoosbui of langdurige regenval, het onkruid belemmerend werkt voor het afvoeren van het hemelwater. Er ontstaan dan ook geen onveilige verkeerssituaties of gladde trottoirs.
 3. Van maandag tot en met vrijdag rijden voormannen en medewerkers van Stadsbeheer door de hele stad voor reguliere werkzaamheden. Dan wordt ook (naast de regulier geplande werkzaamheden), op basis van waarnemingen, een planning en prioritering gemaakt voor extra uit te voeren werkzaamheden.
 4. Zie het antwoord op vraag 3.
 5. Zie het antwoord op vraag 3.
 6. Nee, er is geen personeelsgebrek.
 7. Er is een aantal redenen te noemen voor het vele onkruid op verhardingen zoals trottoirs en de goten van de straten.
  De belangrijkste oorzaak is het verbod op chemische onkruidbestrijding. Sinds 1 maart 2016 is gebruik verboden door de inwerkingtreding van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden. In Maastricht gebruiken we al vanaf 2010 geen chemische onkruidbestrijding meer. Sindsdien wordt stadsbreed gewerkt met het borstelen van de goten en het met handmaaiers maaien van trottoirs waarbij het losse onkruid wordt opgeveegd. Er is meer inzet nodig om met niet-chemische onkruidbestrijding hetzelfde resultaat te behalen.
  Toepassing van heet water en branden vindt alleen op specifieke locaties plaats, zoals het pleintje Veerlinxstraat (achter hotel Mabi, Kleine Gracht) en de Kanunnikencour.
  Met deze methoden wordt het onkruid aangepakt, maar blijven de wortels achter die snel voor nieuwe groei zorgen. Het vermoeden is dat de achterblijvende wortels steeds sterker worden en ook dat er meer onkruidsoorten zijn dan voorheen.
  Ook klimaatverandering speelt een rol. Door het uitblijven van strenge winters, zijn er veel minder en minder lange vorstperiodes. Hierdoor kan onkruid bijna het hele jaar doorgroeien.
  Tot slot worden de medewerkers van Stadsbeheer voor diverse taken ingezet. Het management van Stadsbeheer prioriteert dagelijks. Bijvoorbeeld in de zomermaanden kan het voorkomen dat meer medewerkers worden ingezet op plekken die intensief worden gebruikt zoals het stadspark.
  Al dit maakt dat het steeds moeilijker wordt de gewenste beeldkwaliteit te behalen, zeker in het groeiseizoen (mei – oktober). Iedere gemeente in Nederland kampt met deze problematiek omdat de onkruidgroei met name ontstaat doordat de wortels blijven zitten en niet kunnen worden bestreden met de huidige beschikbare middelen (borstelen, maaien, branden en heet water).
  Het is dan ook niet te verwachten dat dit probleem opgelost kan worden. Er zal gezocht moeten worden in onkruidbeheersing in plaats van onkruidbestrijding. We proberen daarbij een evenwicht te vinden tussen de inzet van alle genoemde methoden, waarbij we streven naar een haalbare en acceptabele kwaliteit en bijbehorende kosten.

Hoogachtend,
Namens het college van burgemeester en wethouders van Maastricht,

John Aarts
Wethouder Mobiliteit, Stadsbeheer, Duurzaamheid en Hospitality