Actueel

(REACTIE) Vragen ex art. 47 RvO inzake chippen van gft- containers

Geachte heer Gorren,

Onderstaand treft u de beantwoording aan van de vragen die uw fractie gesteld heeft in het kader van artikel 47 van het Reglement van Orde.

Vraag 1:

Lijkt het niet efficiënter om, in plaats van de gft-containers te chippen, de wagens te wegen vóór en na het ophalen van de containers? Onzes inziens krijgt u dan ook een inzicht per buurt en per seizoen.

Antwoord 1:

De ingezamelde tonnages worden nu al gewogen maar dat geeft geen informatie over de inzamelbehoefte per wijk. Het legen van een volle of bijna lege container kost even veel tijd. Het chippen geeft inzicht in de aanbiedfrequentie. Op basis daarvan kunnen routes afhankelijk van het seizoen worden gepland en voertuigen efficiënter worden ingezet.

Vraag 2:

Wat zijn de kosten voor:

• het eenmalig aanbrengen van de chip:

• de lezers op de auto’s:

• het bijhouden van het chippen van nieuwe en bestaande bakken op jaarbasis?

Antwoord 2:

De kosten zijn als volgt:

• € 1,97 per chipsticker voor aanschaf en € 1,66 per sticker voor montage en registratie; • € 16.474,- per inzamelvoertuig voor de lezers (7 inzamelvoertuigen);

• € 56.696,- per jaar voor het bijhouden van nieuwe en bestaande bakken.

Vraag 3:

Hoeveel bedragen de kosten van het wegen?

Antwoord 3:

Het wegen van de geladen auto’s zit in de verwerkingsprijs van het gft en wordt niet extra gefactureerd door de verwerker.

Het gewicht van containers met chip maakt op dit moment geen onderdeel uit van de uit te lezen gegevens. Het gaat nu alleen om de aanbiedfrequentie.

Vraag 4:

Heeft u een overzicht van zoekgeraakte containers per jaar?

Antwoord 4:

Nee, omdat deze niet geregistreerd zijn beschikken we niet over deze gegevens. Dat is een van de redenen om de containers te chippen.

Vraag 5:

Hoe kunnen personeel en auto’s beter worden ingezet als er in de brief in het PS wordt aangegeven dat vanaf 1 januari 2020 de gemeente het gft-afval iedere week komt ophalen?

Antwoord 5:

Op basis van de metingen kan men per wijk inschatten hoeveel inzamelbehoefte er is op enig moment. We komen dus wel elke week maar kunnen beter inschatten of er veel of weinig op die route wordt aangeboden en daar onze inzet op aanpassen. Zie ook het antwoord op vraag 1.

Vraag 6:

Is het chippen van deze containers een voorbode voor het in de toekomst betalen voor het opgehaalde gft?

Antwoord 6:

Nee, dat is niet de bedoeling van het chippen van de emmers en containers. Het al of niet vaststellen van een tarief zoals u bedoelt, is uitsluitend aan de Raad.

Vraag 7:

Als u dit voornemens bent, waarom maakt u dit dan ook niet kenbaar in de verzonden brief?

Antwoord 7:

Zie antwoord 6.

Vraag 8:

Hoe gaat u om met het feit dat als bewoners niet mee willen werken aan het chippen of geruime tijd afwezig zijn?

Antwoord 8:

Containers en emmers zijn en blijven eigendom van de gemeente en horen bij de betreffende woning. Om een goed beheer van deze inzamelmiddelen te borgen en een efficiënte, eventueel seizoengebonden, inzet van voertuigen en personeel te kunnen regelen, is monitoren van het aanbiedgedrag van belang Deze doelen vormen de juridische basis van de onderbouwing voor het chippen van de inzamelmiddelen. Containers zonder chip worden niet geleegd na 1 januari 2020. Errest dan de financiële prikkel als deze inwoners het gft via de betaalde restafvalzak moeten aanbieden.Het kan dat mensen langere tijd afwezig zijn. In dat geval melden deze bewoners zich bij terugkomst, want de container zonder chip wordt na 1 januari 2020 niet meer geleegd. Er vindt vervolgens een BSGW controle plaats en het inzamelmiddel wordt alsnog voorzien van een chip.

Hoogachtend, namens het college van burgemeester en wethouders van Maastricht,
Wethouder Financiën, Vastgoed, Stadsbeheer en Hospitality,

John Aarts