Actueel

MOTIE Einsteintelescoop

De gemeenteraad van Maastricht, in vergadering bijeen op 2 juli 2019,

Constaterende dat:

  •  De Einsteintelescoop structureel hoogwaardig werk kan bieden voor universitair afgestudeerden in de regio Maastricht Heuvelland en de bouw zorg kan dragen voor jarenlang werkgelegenheid voor lager opgeleiden;

  •  De Einsteintelescoop voor de gehele regio op het gebied van research en onderzoek een enorme uitstraling kan gaan bieden.

Overwegende dat:

  •  Er een vooronderzoek zal gaan plaatsvinden inzake gesteldheid en rust in de bodemlagen;

  •  Men in België gedurende een periode van vijf jaar proefboringen wil gaan doen inzake zink, koper en andere

kostbare metalenwinning in een bijna 9000 hectare groot gebied tussen Plombières en Eupen;

  •  Deze proefboringen zorgdragen voor een enorme ruis in het vooronderzoek dat nodig is voor de

Einsteintelescoop en waardoor de komst van de Einsteintelescoop op losse schroeven komt te staan.

  •  Proefboringen geen garantie geven voor kostbare metalenwinning, maar wel een zekerheid geven dat de

bouw van de Einsteintelescoop niet door gaat.

BESLUIT:

Verzoekt het college om:

 Gezamenlijk met de Provincie Limburg een lobby te starten richting de Waalse overheid, met als doel ervoor

te zorgen dat proefboringen geen belemmering worden voor de mogelijke bouw van de Einsteintelescoop in onze regio.

En gaat over tot de orde van de dag.

Jos Gorren SAB

Voorzitter, voor ons ligt een wel heel magere kaderbrief. Na 15 maanden, hadden wij iets meer kracht van dit college verwacht. Maar laten wij hier niet al te lang bij stil staan er is ook positiefs nieuws te melden en daar hebben deze leden van het college, samen met hun ambtenaren voor gezorgd.SAB is verheugd te lezen dat de stad er financieel niet slecht voorstaat. Een rekenfout, noem het eerder spreidingsfout die door het magische oog van wethouder Aarts ontdekt is, geeft een iets rooskleuriger beeld van onze financiële situatie, maar we komen nog iets tekort. Toch wil SAB met nadruk wijzen op het financiële gevaar dat op ons afkomt en waar wij als raad, samen met het college stappen dienen te gaan zetten.

Op de eerste plaats dienen wij rond 2030 rekening te houden met het feit dat de dan onrendabele top van het Belvédère-project betaald dient te worden. Op een enkele partij na maakt zich daar schijnbaar niemand druk over en wat dacht u van de Vrijthof garage als in (ik dacht) 2031 het contract met Q-park afloopt en wij de garage moeten overnemen. Misschien kan de wethouder ons aangeven hoeveel geld wij op dit moment apart hebben liggen om beiden molenstenen die rond onze hals hangen op een deskundige manier te verwijderen.

Positief nieuws is wel het feit dat het Rijk op het onderdeel jeugdzorg eindelijk haar verantwoordelijkheid neemt en haar financiële steun uitbreidt. Nog niet genoeg, maar het gaat de goede kant op. Toch blijft deze jeugdhulp een "zorgenkindje". SAB wil samen met u bekijken hoe wij deze jeugdhulp kunnen uitvoeren zonder wachtlijsten en genoeg geld om op een adequate wijze te werken.

Waar we niet blij mee zijn en ons ook grote zorgen baart zijn de kosten die autonome ontwikkelingen met zich mee brengen, ik heb het daarnet ook al in de Jaarrekening 2018 aangehaald. Als voorbeeld willen we noemen de gemeenschappelijke regelingen waarvan de kosten jaarlijks maar blijven stijgen als gevolg van indexeringen of omdat de organisatie nog niet geheel op orde is. Wij zijn dan ook voorstander om van de jaarlijkse indexeringen af te stappen en over te gaan naar een werkelijke kostprijs berekening. Dit betekent reëel begroten.

College, u geeft aan dat u binnen uw organisatie anders gaat werken, krachten gaat bundelen en expertises bij elkaar gaat brengen vanwege de vele raakvlakken die onderwerpen met elkaar hebben

Wij ondersteunen die gedachte en handeling van harte en zijn voorstander van het ontschotten van middelen bij projecten om zo draadkrachtiger te kunnen besturen, echter het mag niet leiden tot chaos waardoor de organisatie zich achter elkaar kan verschuilen en de gemeenteraad bij vragen van wethouder naar wethouder wordt verwezen.

SAB ziet graag een stad die open staat en benaderbaar is. Een stad die haar burgers laat meedenken en meedoen, een sociaal actieve stad. Een stad die durft te investeren in laagdrempelige voorzieningen en ontmoetingsplekken in de wijken. Wijken waar het prettig vertoeven is en het verzorgt uitziet en daardoor de burger stimuleert om mee te bouwen aan die wijk en dus onze stad.

Maak de burger mede verantwoordelijk voor zijn omgeving, maar geef hem dan ook de tools om deze verantwoordelijkheid te kunnen nemen en uit te voeren. Durf ook nu al in het participatietraject van de omgevingsvisie, de opmaat naar de nieuwe omgevingswet verfrissend beleid in gang te zetten, durf te ondernemen en ook nu al in deze proefperiode beslissingen te nemen die sterk vernieuwend zijn en passen bij de toekomstige tijd.

Voorzitter, SAB maakt zich ernstig zorgen over de transformatie van de buurtplatforms naar Buurtnetwerken. Wij hebben het stellige idee dat veel buurten hier de draai niet gemaakt krijgen en blijven hangen in het verleden of erger het buurtplatform houdt op te bestaan. Dat in sommige buurten de buurtplatforms of netwerken nog koninkrijkjes zijn voor enkele buurtgenoten, dat geluid horen wij steeds vaker.

Wij als SAB vinden dat boven genoemde organisaties gedragen moeten worden door de buurt en een voltallig bestuur moeten hebben willen zij als gesprekspartner van de gemeente dienen.

In onze sociale en saamhorige stad is iedereen welkom, iedereen die zich houdt aan de regels en wetten zoals deze hier gelden. Burgers die hufterig of crimineel gedrag vertonen dienen keihard aangepakt te worden. We dienen rekening te houden met elkaars tradities, samen zijn wij de stad met een hoge diversiteit aan inwoners. Vaker horen bij speciale doelgroepen ook woonconcepten die niet door alle burgers geaccepteerd worden en daarom vragen wij het college om een vroegtijdige en juiste communicatie met de buurt. Dit vergroot de kans van slagen. SAB vraagt ook uw speciale aandacht voor onze burgers die in armoede leven, voor de burgers met een beperking, voor onze ouderen die onze stad gemaakt hebben zoals ze nu is. Burgers willen in een stad opgroeien die waakt over hun gezondheid zonder daar overdreven in te handelen. Wij zijn dan ook blij dat er stappen gezet worden in de richting van energie en klimaat neutraliteit. Neemt niet weg dat wij bij verschillende onderwerpen grote vraagtekens zetten (milieuzone) omdat deze stappen meer lijken op het plakken van pleisters dan dat het probleem werkelijk opgelost wordt. Ook ontbreekt het aan het voeren van de discussie over de volledige breedte. Naar onze mening is een combinatie van een energietransitie en een mobiliteitstransitie een oplossingsrichting die op de langere termijn betere resultaten zal opleveren. Voorzitter wij proberen het centrum van Maastricht autoluw te maken, echter op marktdagen, en zeker op vrijdag, rijden veel auto's van verbodsborden negerende mensen door de Kleine Gracht naar de Markt-Noord.

Dit levert vele verkeersonveilige situaties op, maar bovenal komt de veiligheid van de aldaar aanwezige mensen in gevaar. Dit wordt nog eens verstevigd door de door de drukte rijdende stadsbussen. ( waar de chauffeurs niet genoeg hebben aan 1 paar ogen), scooters en fietsen. De fractie van SAB wil zo spoedig mogelijk een eind maken aan deze situatie door op marktdagen, maar minstens op de vrijdag, bijvoorbeeld de Kleine Gracht af te sluiten middels een verkeersregelaar en alle stadsbussen de Markt Noord te laten mijden en via het Bassin naar de kop van Mosea Forum te laten rijden. Op artikel 47 vragen van collega John Gunther in december 2018 wordt de problematiek in de beantwoording onderschreven echter tot op heden hebben wij nog geen actie kunnen waarnemen of voorstellen ter verbetering mogen ontvangen.

SAB wil ook graag uw aandacht voor de wijkeconomie. Het in stand houden van het winkelaanbod is een lastige en de burger moet verleidt worden weer te gaan kopen bij b.v. de supermarkt in zijn wijk. Van de ene kant beperken wij de co2 uitstoot door minder gebruik van de auto te maken, anderzijds dien je voor de burgers die toch met hun auto inkopen doen een uniform parkeerbeleid te voeren. Overal in onze wijken wordt een ander parkeerbeleid gevoerd bij de winkels.

SAB pleit ervoor dit overal gelijk te maken. Je kiest voor een blauwe zone, 20 cent per uur of hoe u ook wilt, als het maar in heel Maastricht gelijk is. SAB is grote voorstander van het voeren van een blauwe zone op deze plekken.

Voorzitter, wij maken ons zorgen over de hoge score van onze stad in het procentuele aantal kinderen tot 18 jaar die in een gezin leven dat rond moet komen van een bijstandsuitkering. Multiproblematiek is hier oorzaak nummer 1 van. De 50 gezinnen aanpak die in uw coalitieakkoord staat komt na meer dan een jaar maar langzaam op gang. Deze jeugd moet aan de slag willen ze de aansluiting op de arbeidsmarkt niet verliezen. Het bedrijfsleven staat te schreeuwen om werknemers met een technische achtergrond. Burgers met zo'n technische beroep zoals timmerman, loodgieter of misschien wel elektricien kunnen goed geld verdienen, daar is een fors tekort aan. Zoals u weet schiep God het licht en de elektricien de leidingen.

Collega's, vaker hebben wij er over gesproken om afgestudeerden aan onze universiteit voor een langere periode aan het Zuiden te kunnen binden. Wij zijn dan ook verheugt dat alle zeilen worden bijgezet om de Einsteintelescoop naar onze Provincie te halen. Het enige dat wij hoeven te doen is aantonen dat onze Limburgse ondergrond stabieler is dan die van b.v. Sardinië. Echter, de proefboringen in Wallonië naar zink, koper en andere kostbare metalen, die 5 jaar gaan duren, zouden wel eens het einde voor Limburg kunnen betekenen voor wat deze Einsteintelescoop betreft. Weg honderden banen voor hoger opgeleiden en weg al die banen die nodig zijn voor de bouw van dit immens project. ( Motie Einsteintelescoop). SAB komt dan ook met de volgende motie.

Dames en heren SAB wil haar kaderbrief afsluiten. De eerste in de geschiedenis van onze jonge partij. Niet doordrenkt met diverse moties, maar wel de vinger op de juiste plek leggen en in overleg met de oppositie, coalitie en college komen tot de juiste afwegingen

Wij hebben bewust gekozen om de weg die dit college heeft in gezet een kans van slagen te geven. Om op een constructieve manier mee te denken. Samen en alleen samen kunnen wij deze stad geven wat ze nodig heeft om nog mooier, beter en sterker te worden dan dat zij nu al is.