Actueel

Bestuursakkoord 2022-2026

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 en de daaropvolgende informatiefase zijn de partijen SPM, D66, CDA, PvdA, PVM, VVD en Volt met elkaar in gesprek gegaan om een akkoord op te stellen voor de koers van de gemeente in de komende vier jaar, inclusief de daarvoor te benoemen wethoudersploeg. Het resultaat van deze besprekingen ligt voor u. Daarbij is ook input meegenomen vanuit de informatiefase, vanuit tal van aan de (in)formateurs toegezonden documenten, verdiepingsgesprekken met partners op het gebied van kenniseconomie, maar ook nadere gesprekken met bijna alle raadsfracties. Daarmee is zoveel als mogelijk invulling gegeven aan het streven om te komen tot een breed gedragen akkoord. Dat proces stopt natuurlijk niet op het moment van vaststelling en ondertekening. Sterker nog: dat begint dan pas. Inzet van het nieuwe college is om het gesprek met de raad en met de stad onverminderd voort te zetten, om samen de toekomst vorm te geven. Open gesprekken in de raad, waarbij de inhoud boven de verhouding oppositie-coalitie gaat, en open gesprekken in en met de stad, waarbij het college nieuwsgierig is naar input, ideeën en meningen. Niet alleen in het stadhuis, maar juist ook daarbuiten. Het nieuwe college gaat vanaf de start partners en inwoners opzoeken. Zo werkt het stadsbestuur aan een levend akkoord met de stad. Samenwerken vanuit verschillende rollen en verantwoordelijkheden is geen vanzelfsprekendheid. Het college gaat de uitdaging aan en nodigt de stad en haar inwoners uit om in dat proces te spiegelen.

Het voorliggend akkoord bestaat uit drie delen. In het eerste deel, getiteld ‘Maastricht, stad van verbondenheid’, beschrijven we hoe we naar onze stad kijken en waar we ons op hoofdlijnen de komende vier jaar op willen richten. In het tweede deel vindt uitwerking van deze hoofdlijnen plaats op twaalf afzonderlijke thema’s, inclusief een eerste indicatieve financiële vertaling van onze ambities, als opmaat voor nadere uitwerking richting de programmabegroting 2023. Het derde deel bevat tenslotte de overeengekomen portefeuilleverdeling, inclusief onze wethouderskandidaten, gevolgd door ondertekening van dit akkoord.