Actueel

Antwoorden College inzake eenmalige energiecompensatie

ATTENTIE. De antwoorden van het College op de vragen van SAB inzake eenmalige energiecompensatie voor minima.

Geachte heer Gorren, heer Wim Schulpen

Schriftelijke vragen

Onderstaand treft u de beantwoording aan van de schriftelijke vragen die uw fractie gesteld heeft.

U heeft ter inleiding van uw vragen het volgende naar voren gebracht:

“Steeds meer mensen komen in financiële problemen door de alsmaar stijgende kosten.

Levensmiddelen stijgen met gemiddeld € 40,-per maand, energiekosten rijzen de pan uit. Indien mensen moeten leven aan bijstandsnorm, kunnen ze contact opnemen met de gemeente om een tegemoetkoming energiekosten ter grootte van € 200,-aan te vragen”.

Alvorens uw vragen te beantwoorden het volgende.

Wij vinden het belangrijk dat alle inwoners van de gemeente Maastricht gebruik kunnen maken van energie zonder dat dit een te groot beslaglegtop hun inkomen. Het kabinet heeft al een aantal maatregelen getroffen om een aanzienlijk deel van die prijsstijging te dempen. Enerzijds door de energiebelastingen te verlagen en anderzijds door een specifieke regeling voor de minima in het leven te roepen, waarbij gemeenten begin 2022 een eenmalige compensatieregeling van rond de €200,-kunnen gaan verstrekken.

Voor de langere termijn voorziet het kabinet in extra geld voor het verduurzamen van woningen en vooral ook van corporatiewoningen.

Vraag 1:

Kunt u specifiek aangeven welke mensen in aanmerking komen voor deze tegemoetkoming? Aan welke criteria moet men voldoen?

Antwoord 1:

Nee. De VNG heeft op 1 februari een bestuurlijk overleg over energiearmoede met minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) gehad. De VNG heeft de minister laten weten dat veel gemeenten vragen hebben over de uitvoering van de eenmalige compensatieregeling voor inwoners met lage inkomens. Gemeenten hebben van het ministerie van SocialeZaken en Werkgelegenheid (SZW) een landelijk kader en implementatieondersteuning nodig om ervoor te zorgen dat de regeling zo eenvoudig mogelijk door hen kan worden uitgevoerd. De VNG heeft in het overleg gepleit voor een een duidige landelijke richtlijn, implementatie-ondersteuning voor gemeentenen adequate financiële middelen. Ook Maastricht wil snel aan de slag om ervoor te zorgen dat onze inwoners met lage inkomens een compensatiebedrag voor hun verhoogde energierekening kunnen krijgen. Het ministerie van SZW is bezig met het vaststellen van een landelijke richtlijn, een wetsvoorstel voor het eenmalig categoriaal verstrekken van een energietoeslag voor inwoners met lage inkomens en implementatie ondersteuning voor gemeenten (handreiking, webinar etc.). Voor wat betreft adequate financiële middelen is afgesproken dat de VNG het de minister tijdig laat weten wanneer gemeenten merken dat de middelen in de praktijk ontoereikend zijn.

In het overleg is door de VNG namens de gemeenten ook gepleit voor een structurele aanpak van het brede vraagstuk energiearmoede. De compensatieregeling energietoeslag voor inwoners met lage inkomens is immers eenmalig. Gemeenten vinden het van belang dat gezamenlijk met het rijk gekeken wordt naar een structurele oplossing voor het brede vraagstuk energiearmoede. De minister liet weten in gesprek te zijn met betrokken departementen en de VNG hierbij te betrekken.

Vraag2:

Op welke manier kunnen deze mensen de tegemoetkoming aanvragen?

Antwoord2:

Op het moment dat SZW een landelijke richtlijn, een wetsvoorstel voor het eenmalig verstrekken vaneen energietoeslag voor inwoners met lage inkomens en implementatie-ondersteuning voor gemeenten heeft vastgesteld, komt er duidelijkheid over hoe en wanneer inwoners deze tegemoetkoming kunnen aanvragen. Daarbij worden nu al voorbereidingen getroffen om, zodra de richtlijnen duidelijk zijn, de uitvoering te starten.

Vraag3:

Hoe lang na aanvraag krijgen de mensen bericht of hun aanvraag gehonoreerd zal worden?

Antwoord3:

Zie antwoord 2

Vraag4:

Op welke manier gaat u de inwoners van Maastricht informeren over deze mogelijkheid?

Antwoord4:

Op de website van Sociale Zaken Maastricht Heuvelland is een nieuwsartikel gepubliceerd om inwoners te informeren en via de gemeentelijke communicatiekanalen en onder meer Geldwijzer Maastricht zal men geïnformeerd worden bij nieuwe ontwikkelingen.

Vraag 5:

Wat gaat u doen met mensen die geen gedigitaliseerde informatie kunnen ontvangen?

Antwoord 5:

Vanuit de gemeentelijke media mix zoeken wij naar de meest geschikte combinatie van communicatievormen en–kanalen (zowel online als offline), gericht op een zo groot mogelijk bereik onder alle doelgroepen van de stad. Denk bij offline bijvoorbeeld aan radio & tv en dag-/weekbladen, naast berichtgeving via onze wekelijkse gemeentelijke e-mail nieuwsbrief en onze website. Verder onderzoeken we de mogelijkheid om op het vlak van communicatie samen te werken met bij de doelgroep betrokken partnerorganisaties